Shell Karmsundgaten
Karmsundgata 54
5529 HAUGESUND
Telefon: 46636818